Deklaracja dostępności

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dobrodzeniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zeas.dobrodzien.biposwiata.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-05-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-04-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Nie wszystkie dokumenty dostępne są w formie do edycji. Większość jest w formacie PDF. (powód: W miarę możliwości nieprawidłowości będą poprawiane.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Małgorzata Grabinska , adres e-mail: m.grabinska@zeasip.dobrodzien.pl , telefon: (34)3575538.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  pod nr tel (34)3575538 lub adres e-mail m.grabinska@zeasip.dobrodzien.pl

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu znajduję się na drugim piętrze, bocznego skrzydła Urzędu Miejskiego. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywoławczy.

Dostosowanie korytarzy

nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

Dostosowanie schodów

nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie wind

budynek nie posiada wind

Dostępność pochylni

brak pochylni

Dostępność platform

brak platform

Dostosowanie parkingów

parking przed budynkiem urzędu posiada miejsca dla osób niepelnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

tak

Dostępność tłumacza języka migowego

osoba, która zamierza skorzystać z usług tłumacza języka migowego , zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1 w terminie na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Dodatkowe informacje

Dane teleadresowe:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu

ul. Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień,

tel/fax (34) 3575538

adres e-mail : zeasip@zeasip.dobrodzien.pl

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2020 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grabinska
Ilość wyświetleń: 47
23 września 2020 13:35 (Małgorzata Grabinska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 września 2020 13:33 (Małgorzata Grabinska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 września 2020 13:32 (Małgorzata Grabinska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.